Exekuce a oddlužení

Exekuce a oddlužení

Exekuční řízení | Osobní bankrot

Exekuce a oddlužení

Hrozí Vám exekuční řízení?

Dluží někdo blízký z Vaší rodiny, nebo jste se Vy sami ocitli ve finanční tísni? V obou případech je na místě, že se obáváte návštěvy exekutora a zabavení Vašich věcí. V takovém případě je potřeba, abyste nečekali, až Vás exekutor navštíví, ale abyste byli předem zabezpečeni! Nemáte dostatečné informace? Nevíte, jak se bránit? Obáváte se, že přijdete o svůj majetek? V tom případě si přečtěte následující užitečné informace, ve kterých se dozvíte potřebné informace o exekucích i o tom, co Vám může a nemůže zabavit exekutor a také Vám nastíníme, jak vyhlásit osobní bankrot a jaká jsou pravidla k vyhlášení osobního bankrotu. Pokud Vám uvedené informce nebudou stačit, nebo se jen chcete obrátit na odborníky a mít jistotu, že na nic nezapomenete, neváhejte nás kontaktovat. Bezplatně a nezávazně vyhodnotíme rizika Vaší situace. 

- Zabezpečíme Váš domov proti neoprávněné exekuci pro dluhy Vašich blízkých,
- postavíme se za Vás,
- vysvětlíme Vám, jaká práva a povinnosti má exekutor i vykonavatel. 

Za 15 let naší existence, kdy jsme zpracovali nespočetné množství dotazů a pomohli stovkám klientů, jsme nikdy neměli jedinou reklamaci. Uděláme maximum, abyste s naší prací byli spokojeni a abychom společně vyřešili Vaši finanční tíseň. 

 

Jak to u nás probíhá? 

Přečtěte si následující informace, které jsme pro Vás zpracovali pro lepší přehled a snadnější komunikaci s našimi konzultanty. Kontaktujte nás, ať už pomocí e-mailu, telefonicky nebo nás navštivte v jedné z našich poboček. Vyhodnotíme rizika Vaší konkrétní situace. Poučíme Vás o právech zúčastněných osob v exekučním řízení, poradíme, jak se bránit a pomůžeme Vám s vyřešením nepříznivé finanční situace. Díky našim službám se již návštěvy exekutora nemusíte obávat. 

 

Co je to exekuce?

Exekuce je způsob vymáhání dluhů. Vymáhání dluhů prostřednictvím exekuce je státem povolený způsob, pro který jsou státem stanovená pravidla, která je nutno dodržovat. Tato pravidla zahrnují nejen přesně definovaný postup, jakým exekuční řízení probíhá, ale také práva a povinnosti všech zúčastněných. Exekuci musí podle státem stanovených pravidel provádět pouze exekutor na základě rozhodnutí soudu.

 

Kdy můžete exekuci očekávat?

Exekuce Vás může potkat v případě, že máte nesplacený dluh vůči věřiteli a věřitel se rozhodne, že nesplácení dluhu bude řešit exekucí. Aby tak mohl věřitel učinit, musí v rukou držet exekuční titul. Co to exekuční titul je se dozvíte v následujícím čase. 

 

Co je to exekuční titul?

Aby mohl věřitel řešit nesplacený dluh pomocí exekuce, je potřeba, aby vlastnil exekuční titul. Jedná se o rozhodnutí soudu nebo rozhodce, případně může jít o smlouvu s exekuční doložkou. Zjednodušeně řečeno, aby mohlo k exekučnímu řízení dojít, musí mít věřitel (tedy ten, komu dlužník dluží peníze) v rukou podklady, které prokazují, že nesplacený dluh existuje a že na jeho vymáhání má oprávněný nárok.

Exekuční titul může být:

- Pravomocné rozhodnutí soudu, kdy soud může tímto rozsudkem rozhodnout nejen o nesplacené půjčce, ale také o vypořádání majetku při rozvodu či vypořádání dědictví. Pokud se strany domluví, může soud také vydat usnesení o tom, že se strany dohodly na smíru.V případě, že ovšem nebudete dodržovat sjednané podmínky (například schválený splátkový kalendář), m§že se protistrana domáhat exekučního řízení.  
- Pravomocné rozhodnutí rozhodce, kdy se jedná o obdobu soudního rozsudku. Následující rozhodnutí vydává souromý rozhodce na základě dohody mezi věřitelem a dlužníkem. Rozhodnutí říká, že pojud dojde v uričté záležitosti mezi stranami ke sporu, bude místo soudu rozhodovat soukromý rozhodce. 
Smlouva s exekuční doložkou má také svá vlastní pravidla. Říká, že dlužník výslovně souhlasí s tím, že pokud nesplní své závazky, vyplývající ze smlouvy, dojde k exekuci. Exekuční doložka smí být sepsána pouze notářem.

 

Co všechno může soudní exekutor?

Exekutoři mohou na základě pověření státu provádět exekuce a vykonávat další činnosti podle exekučního řádu. Pokud dostanete vyrozumění o nařízení exekuce, máte 30 denní lhůtu k tomu, abyste splnili povinnosti a tím snížili náklady exekuce. Pokud na tuto výzvu nebudete reagovat, exekutor má právo požadovat vstup do Vašeho obydlí, aby provedl soupis Vašeho majetku. I v takovém případě je třeba dbát na opatrnost a trvat na tom, že chcete vidět pověření soudu k exekučnímu řízení a exekutorův služební průkaz.

 

Může exekutor vstoupit i když s tím nesouhlasím?

Ano. Exekutor do Vašeho obydlí může vstoupit i v případě, že s jeho přítomností nesouhlasíte, nebo nejste vůbec doma. V takovém případě mu ovšem musí asistovat Policie České republiky.

 

Jak se během exekuce bránit?

Během exekučního řízení máte možnost bránit se. Záleží na tom, v jaké fázi se exekuční řízení právě nachází. Při zahájení exekuce se lze odvolat proti usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora. Poté se můžete odvolávat proti jednotlivým úkonům s výjimkou těch, u kterých se to zákonem nepřipouští. Odvolání můžete podat do 15ti dní od doručení písemného rozhodnutí.

Mimo odvolání můžete také podat návrh na odklad exekuce. Tady je potřeba vědět, že odklad exekuce lze navrhnout vždy jen na konkrétně stanovenou dobu. Musí být splněny také následující podmínky. Pokud se bez vlastní viny ocitnete přechodně v takové situaci, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít na Vás (Vaše rodinné příslušníky) nepříznivé následky, ale zároveň odkladem exekuce nedojde k vážnému poškození postavení Vašeho věřitele. To vše musíte do svého návrhu sepsat a odůvodnit. Rádi Vám jakýkoliv návrh bezchybně vypracujeme. Exekutor o návrhu rozhodne sám, nebo jej předá k soudu, který se do 15 dnů ozve s konečným rozhodnutím. Výhodouu pro Vás může být, že dokud návrhu o odkladu není rozhodnuto, nemůže exekutor činit jakékoliv úkony. 

Exekuci lze také zastavit podáním návrhu na zastavení exekuce. Lze tak jednat v případě, že se objeví skutečnost, že k exekuci nemělo vůbec dojít nebo šlo o nedopatření či změnu situace. Exekuční řízení lze zastavit buď zčásti nebo úplně. Bližší informace Vám rádi poskytneme individuálně. 

 

Co je to vyloučení ze soupisu majetku? 

V případě, že exekutor sepíše do soupisu majetku i věci, které Vám nepatří nebo jsou z exekuce vyloučeny, můžete  se bránit podáním návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu majetku. Tento návrh musíte podat do 30 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděli, že sopis takové věci obsahuje. Pokud exekutor návrh na vyloučení věcí ze soupisu odmítne, lze podat žalobu na vyloučení věci z exekuce u soudu. Pokud se u Vás tento problém vyskytne, rádi Vám budeme nápomocní. 

Oddlužení a exekuce Praha.

KONTAKT

 • Advokát
  :
  Exekuce a oddlužení
 • Telefon
  :
  123 456 789
 • Webové stránky
  :
  www.oddluzeni-exekuce.cz
 • Adresa
  :

Exekuce a oddlužení

Oddlužení neboli osobní bankrot

Oddlužení

Máte dluhy až nad hlavu a slovo oddlužení je pro Vás vysvobozením? V dnešní době může zkrachovat firma, podnikatel, ale i jednotlivec, který se podnikáním neživí. Mluvíme o oddlužení, neboli osobním bankrotu. V překladu to znamená, že nejste schopni splácet dluhy. V platební neschopnosti se může ocitnout každý z nás. My Vám v následujících částech webu Oddlužení a exekuce řekneme bližší informace, které byste o osobním bankrotu měli vědět. Pokud nebudete něčemu rozumět, neváhejte nás kontaktovat. 
 

Kdy můžete situaci řešit podáním insolvenčního návrhu?

Pokud jste se dostali do situace, že již nejste schopni dluh splácet, nebo Vám finanční úpadek bezprostředně hrozí. Tyto situace můžete řešit podáním insolvenčního návrhu příslušnému soudu. Současně s insolvenčním návrhem můžete podat soudu i návrh na povolení oddlužení. Návrh na povolení oddlužení je možno podat pouze v případě, že jste se do platební neschopnosti nedostali v důsledku své podnikatelské činnotsi a nemáte v danou chvíli žádné dluhy z podnikání.
 

Co je to návrh na oddlužení?

Nejprve je třeba říct, že návrh na povolení oddlužení Vás dluhů nezbaví. Jedná se především o situaci, že pokud bude roces zahájen, Vaše dluhy již dále neporostou a budou sjednoceny. Pokud soud návrh na povolení oddlužení odsouhlasí, budete dluhy nadále splácet pod dohledem insolvenčního správce nazákladě zákonem stanovených pravidel. Důležité je také zmínit, že věřítelé, kteří Vám půjčili peníze, budou hlasovat o tom, zda a jakým způsobem Vám bude vyhověno. Důvodem je, že věříteli nakonec zaplatíte méně peněz, než jste původně měli. Výsledkem procesu oddlužení má být splacení dluhů věřítelům tak, že nezajištěným věřitelům bude splaceno alespoň 30% z jejich pohledávek.

Oddlužení a exekuce Praha.

Rádi byste vyhlásili osobní bankrot? Co musíte splnit, aby jste mohli osobní bankrot vyhlásit? Přečtěte si následující článek, který se zaměřuje na podmínky oddlužení. Dozvíte se, jaké jsou.
 

Návrh na povolení oddlužení 

Vyhlášení osobního bankrotu, neboli oddlužení, Vás může dostat z finanční tísně, se kterou se právě potýkáte. Forma oddlužení je určena pro fyzické osoby, které jsou neschopny splácet dluh, nejsou podnikateli a do úpadku se nedostaly v důsledku své podnikatelské činnosti. Nevěřte tomu, že vyhlášení osobního bankrotu je snadnou záležitostí. Pokud si po přečtení článku budete jisti, že osobní bankrot chcete vyhlásit, kontaktujte nás. My Vám rádi pomůžeme. O tom, jestli Vám oddlužení bude povoleno, vždy rozhoduje příslušný insolvenční soud. 
 

Jaké jsou základní podmínky, které musíte splňovavat?

- Podat návrh na povolení oddlužení musíte podat Vy sami, ale my Vám ho rádi pomůžeme zpracovat.
- Podat návrh na povolení oddlužení musíte společně s insolvenčním návrhem nebo do 30 dnů od okamžiku, kdy insolvenční návrh podal na Vaši osobu někdo jiný. 
- Dlužit musíte většímu počtu věřitelů, minimálně dvěma. Nepleťte si to, že stačí mt u jednoho věřitele dva dluhy, musíte dlužit dvěma a více věřitelům, ne mít u jednoho více dluhů. 
- Výdaje musí převyšovat nad skutečnými životními náklady nebo Vám tato situace bezprostředně hrozí. 
- Po odečtení minimálních životních nákladů musíte být schopni uhradit alespoň 30 % všech závazků. 
-
V každé případě musíte mít čistý trestný rejstřík, minimálně v oblasti trestných činů majetkové a hospodářské povahy. 
- Návrh na povolení oddlužení musíte podat pomocí formuláře, který najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Rádi Vám s vyplněním telefonicky pomůžeme. 

Oddlužení a exekuce Praha.

Ze všeho nejdůležitější je zdůraznit, že byste se v žádném případě neměli obrátit na oddlužovací firmy, které vám garantují úspěšné oddlužení. Není možné zaručit, že Vám oddlužení bude povoleno. Oddlužení je naopak velmi zdlouhavý a náročný proces. Také je potřeba si uvědomit, že od okamžiku záhájení insolvenčního řízení bude Vaše jméno zapsáno v insolvenčním rejstříku jako jméno dlužníka. V tomto rejstříku budete zapsáni dalších 5 let i poté, kdy je insolvenční řízení pravomocně ukončeno. 

Pokud jsme v obtížné finanční situaci a nejsme si jisti co udělat, zavolejte nám. Bezplatně Vám poradíme a uděláme maximum, abychom našli cestu z Vaší nepříznivé situace. 
 

Prošli jste úspěšně celým procesem oddlužení?

Soud rozhodl o ukončení insolvenčního řízení a spousta klientů si myslí, že jsou jejich starosti u konce. Bohužel tomu tak není. Ve chvíli, kdy soud rozhodne o ukončení insolvenčního řízení, je na Vás, abyste požádali soud o osvobození od splácení zbývajících dluhů. Nepočítejte s tím, že to někdo udělá za Vás! 

Oddlužení a exekuce Praha.

Oddlužení, exekuce a servis

 • NÁVŠTĚVA

  I TELEFONICKÁ DOMLUVA

  Záleží jen na Vás, jaká forma kontaktu pro Vás bude přijatelnější. My se Vám budeme věnovat na maximum ve všech případech! Víme, že dluhy jsou nepříjemná záležitost, ale pravidelným splácením se můžete vyhnout nepříjemným a zdlouhavým situacím.

   

  Přišla Vám upomínka, že máte uhradit svůj dluh? 

  Ze všeho nejdůležitější je komunikovat. Ověřte si, že částku skutečně dlužíte. Neplaťte něco, o čem nevíte! Je důležité, abyste dluh co nejdříve uhradili. Ovšem víme, že ne vždy jsou finanční prostředky, aby vzniklý dluh bylo možno uhradit co nejrychleji. V případě, že k zaplacení dluhu nemáte dostatečné finance, požádejte o splátkový kalendář. Když svůj dluh uhradíte, nebo včas zažádáte o splátkový kalendář, vyhnete se nákladům soudního řízení a následné exekuci.

   

  Jste si jisti, že nikomu dlužit peníze nemůžete? 

  Pokud nastane situace, že Vám domů přišel dopis, abyste zaplatili dluh, ale Vy i přes komunikaci s věřitelem jste si jisti, že žádný dluh na Vaše jméno nemohl vzniknout, kontaktujte právníka nebo Policii České republiky. V dnešní době se může stát, že Vám do schránky přijde dopis, že dlužíte věřiteli peníze, ale jedná se pouze o podvod. Bohužel ze zkušeností víme, že lidé často dluh uhradí, aby neměli zbytečné problémy, i když žádné peníze nikomu dlužni nebyli. Ověřte si veškeré informace, než abyste naletěli na podvod! V takovém případě byste své peníze už nikdy neviděli. 

  Oddlužení a exekuce Praha.

  I KONZULTACE

  PORADENSTVÍ

  Ptáte se, co Vám exekutor může zabavit?

  Exekutor může v rámci exekučního řízení zabavit věci, o kterých se domnívá, že jste jejich vlastníkem.

  A na co naopak exekutor nemá nárok? 

  Exekutor Vám nemůže zabavit rodinné fotografie, osobní korespondenci, snubní prsten ani hračky Vašich dětí. Nemůže Vám vzít osobní věci studijní či náboženskou literaturu, zdravotnické potřeby, hotovost do výše dvojnásobku životního minima a také nemá nárok na vybavení domácnosti, které dlužník nebo jeho rodina nezbytně potřebují k životu. 

  Co když mi exekutor zabaví něco, na co nemá nárok?

  Pokud dojde k zabavení věcí, na které exekutor nemá nárok, neváhejte se bránit a podat soudnímu exekutorovi do 15 dnů návrh na částečné zastavení exekuce. Nevíte, jak na to? Pomůžeme Vám. 

  Oddlužení a exekuce Praha.

  DISKRÉTNOST

  JE U NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ

  Nezaplatili jste dluh a ozval se Vám soudní exekutor? Poradíme Vám, co v takovém případě dělat a co naopak nedělat. Oddlužení a exekuce Vám zajistí stoprocentní diskrétnost o všech zjištěných skutečnostech spolu s individuálním přístupem a časovou flexibilitou. Přizpůsobíme se Vašim časovým podmínkám tak, jako nikde jinde. Nepožadujeme žádné zálohy dopředu. Víme, že řešit finanční tíseň není příjemnou záležitostí a proto uděláme všechno, abychom Vám usnadnili krok vpřed. 

   

  Exekuční návrh? Exekuční řízení? Exekuce? Návštěva exekutora? Jak vyhlásit osobní bankrot? Jaké jsou podmínky oddlužení? Poskytneme odpovědi na všechny Vaše otázky! 

  Oddlužení a exekuce Praha.

FOTOGRAFIE

KONTAKT